Regulaminy

Regulamin Stron informacyjnych Premium Alcohols Sp. z o.o.

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży lub dokonywania rezerwacji poprzez Strony informacyjne, zawierający najważniejsze informacje o Usługodawcy oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Usługodawcą
§ 3 Wymogi dotyczące korzystania ze Stron informacyjnych
§ 4 Zakupy poprzez Strony informacyjne
§ 5 Rezerwacja Napojów alkoholowych
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienie od umowy
§ 8 Dane osobowe
§ 9 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 • 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Stron informacyjnych (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Użytkownik może założyć w ramach Stron informacyjnych swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – Użytkownik składający poprzez Strony informacyjne zamówienie na towary będące i niebędące Napojami alkoholowymi.  
Napoje alkoholowe – napoje alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – jeden ze wskazanych na Stronach informacyjnych punktów sprzedaży Usługodawcy, objętych zezwoleniem na sprzedaż Napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
Strony informacyjne – strona internetowa Sklepów (wraz z podstronami znajdującymi się w tej samej domenie), umożliwiająca składanie zamówień na towary będące i niebędące Napojami alkoholowymi oraz dokonywanie rezerwacji na Napoje alkoholowe, znajdująca się pod adresem https://dobreflaszki.pl, dostępna wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia.
Rezerwujący – Użytkownik dokonujący rezerwacji Napoju alkoholowego za pośrednictwem Stron informacyjnych, w celu późniejszego zawarcia umowy sprzedaży we wskazanym przez siebie Sklepie. 

Pełnomocnik – osoba lub firma, której Klient udziela pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar.
Usługodawca – Premium Alcohols Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 298, 05-816 Reguły, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XIV Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000556096, NIP 5342504574, nr REGON 361511028, kapitał zakładowy 10000,00 zł.
Użytkownik – podmiot korzystający ze Stron informacyjnych.

 • 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 1. Adres pocztowy: Premium Alcohols Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 298, 05-816 Reguły.
 2. Adres e-mail: sklep@dobreflaszki.pl.
 3. Telefon: +48606994946.
 • 3 WYMOGI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE STRON INFORMACYJNYCH
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Stron informacyjnych potrzebne są:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji na Stronach informacyjnych, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 3. Strony informacyjne przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Osoby niespełniające tego wymogu powinny opuścić Strony informacyjne, co oznacza m.in., że osoby te nie są uprawnione do dokonywania rezerwacji i zamawiania Napojów alkoholowych w ramach Stron informacyjnych.
 4. Użytkownik może zarejestrować się w ramach Stron informacyjnych, tj. założyć Konto, albo dokonywać zakupów lub rezerwacji bez rejestracji, poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu lub rezerwacji.
 • 4 ZAKUPY POPRZEZ STRONY INFORMACYJNE
 1. Ceny towarów widoczne w ramach Stron informacyjnych są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Usługodawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane na Stronach informacyjnych: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka dostępnego w ramach Stron informacyjnych.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w ramach Stron informacyjnych: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Usługodawcą.
 7. Każdorazowo składane poprzez Strony informacyjne zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 8. Usługodawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
  2. za pomocą karty płatniczej:
   • Visa,
   • Visa Electron,
   • MasterCard,
   • MasterCard Electronic,
   • Maestro;
  3. za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • dotpay,
   • PayU,
   • Przelewy24;
  4. kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru w Sklepach stacjonarnych Usługodawcy.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Usługodawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Usługodawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest na Stronach informacyjnych.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Usługodawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione poprzez Strony informacyjne dostarczane są przy udziale Pośrednika - firm kurierskich, z zastrzeżeniem ust. 19.
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w Sklepie (tj. w punkcie sprzedaży wskazanym przez Kupującego w formularzu zamówienia), w godzinach jego otwarcia.
 8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia.
 9. W przypadku wybrania przez Kupującego dostawy, realizacja zamówienia i wydanie towaru odbywać się będzie za pośrednictwem Pełnomocnika.

ODBIÓR PRODUKTU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, WARUNKI DOSTAWY

 1. Wydanie Produktu przez Sprzedawcę następuje w Sklepie Stacjonarnym, który prowadzony jest przez Sprzedawcę pod nazwą „Dobre Flaszki”, pod adresem: Aleje Jerozolimskie 298, 05-816 Reguły. Klient ma możliwość za pośrednictwem Pełnomocnika odebrać Produktu w Sklepie Stacjonarnym.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby wydania Produktu:
  1. odbiór osobisty,
  2. odbiór przez Pełnomocnika,
  3. wydanie Produktu Pełnomocnikowi, będącego osobą lub firmą kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca zastrzega możliwość niewydania Produktu:
  1. Klientowi niepełnoletniemu lub w stanie nietrzeźwości,
  2. Pełnomocnikowi ustanowionemu przez Klienta, który jest niepełnoletni lub w stanie nietrzeźwości.
 4. Wybierając podczas składania zamówienia firmę kurierską, Klient ustanawia Pełnomocnika, którym jest wybrana firma kurierska i upoważnia Sprzedawcę do wydania Produktu Pełnomocnikowi. Dokonując tego wyboru, Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usługi dostawy, obowiązującym w firmie kurierskiej.
 5. Pracownik firmy kurierskiej upoważniony jest do sprawdzenia tożsamości oraz wieku Klienta, a także stanu trzeźwości Klienta. Pracownik firmy kurierskiej nie wyda Produktu Klientowi, który jest niepełnoletni lub nietrzeźwy. Odbiór zamówienia możliwy jest wyłącznie przez Klienta. Pracownik firmy kurierskiej nie wyda Produktu innej osobie.
 6. Firma kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą, realizuje dostawy Produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 8. Koszty dostarczenia Produktu dostępne są na ostatnim etapie składania zamówienia.
 9. Termin wysłania Produktu do Klienta uzależniony jest od dostępności Produktu i wynosi zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia. Klient zostaje poinformowany w przypadku wydłużenia czasu realizacja Zamówienia. W przypadku zamawiania Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 • 5 REZERWACJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 1. Za pośrednictwem Stron informacyjnych Rezerwujący może dokonać rezerwacji Napoju alkoholowego.
 2. Rezerwacja Napoju alkoholowego polega na umożliwieniu Rezerwującemu zakupu tego napoju (w celach niezwiązanych z obrotem hurtowym) w Sklepie wskazanym przez Rezerwującego w formularzu rezerwacji, w cenie wskazanej na Stronach informacyjnych w momencie dokonania rezerwacji. 
 3. Usługa rezerwacji Napoju alkoholowego jest bezpłatna.
 4. Ceny Napojów alkoholowych widoczne w ramach Stron informacyjnych są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 5. W celu dokonania rezerwacji wybranego Napoju alkoholowego, należy dodać go do koszyka dostępnego w ramach Stron informacyjnych.
 6. Następnie Rezerwujący powinien wybrać spośród dostępnych w ramach Stron informacyjnych: Sklep, w którym zamierza zawrzeć umowę sprzedaży Napoju alkoholowego, metodę płatności (płatność w momencie zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie lub wpłata zaliczki, o której mowa w ust. 10), a także podać dane niezbędne do zarezerwowania Napoju alkoholowego.
 7. Rezerwacja zostaje dokonana w momencie potwierdzenia jej treści i zaakceptowania Regulaminu przez Rezerwującego. Rezerwacja jest równoznaczna z zawarciem umowy o bezpłatne świadczenie usługi rezerwacji wskazanego Napoju alkoholowego.
 8. Umowa o bezpłatne świadczenie usługi rezerwacji Napoju alkoholowego obowiązuje przez czas określony wynoszący 14 dni albo - jeśli zdarzenia te nastąpią wcześniej - do momentu, w którym Rezerwujący zawrze umowę sprzedaży zarezerwowanego Napoju alkoholowego w Sklepie albo rezerwacja zostanie anulowana.
 9. Każdorazowo dokonywana poprzez Strony informacyjne rezerwacja stanowi odrębną umowę o świadczenie usługi rezerwacji Napoju alkoholowego i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. 
 10. Rezerwujący może uiścić zaliczkę na poczet przyszłego zawarcia umowy sprzedaży Napoju alkoholowego w Sklepie, korzystając z dostępnych w ramach Stron informacyjnych metod płatności z góry, opisanych w § 4 ust. 10 lit. a-c. W takim wypadku postanowienia § 4 ust. 11-12 i 15 stosuje się odpowiednio.
 11. Jeśli Rezerwujący wybrał opcję wpłaty zaliczki, o której mowa w ust. 10, a następnie nie dokonał wpłaty tej zaliczki w terminie wynikającym z § 4 ust. 11, rezerwacja zostanie anulowana.
 12. W przypadku, w którym rezerwacja zostanie anulowana, a Rezerwujący dokonał wpłaty zaliczki, o której mowa w ust. 10, Usługodawca zwróci Rezerwującemu całość wpłaconej przez Rezerwującego zaliczki niezwłocznie, a w przypadku Konsumenta nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym rezerwacja wygasła.
 13. Do zwrotu zaliczki Konsumentowi postanowienie § 7 ust. 7-8 i 14 stosuje się odpowiednio. 

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY NAPOJU ALKOHOLOWEGO W SKLEPIE

 1. Zarezerwowany Napój alkoholowy będzie dostępny w wybranym przez Rezerwującego Sklepie w następujących terminach: 
  a) bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji - w przypadku, gdy Rezerwujący wybrał w formularzu rezerwacji zawarcie umowy sprzedaży w  Sklepie, w którym ten napój jest dostępny; 
  b) w terminie 3 dni roboczych od dokonania rezerwacji - w przypadku, gdy Rezerwujący wybrał w formularzu rezerwacji zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie innym niż ten, w którym ten napój jest dostępny.
 2. Informacja o tym, w jakim Sklepie dostępny jest dany Napój alkoholowy, możliwa jest poprzez kontakt z Usługodawcą w formie telefonicznej bądź mailowej. Informacja o tym, w jakim Sklepie dostępny jest dany Napój alkoholowy, przekazywana jest również przez pracownika Sklepu po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 3. W sytuacji, gdy w ramach jednej rezerwacji Rezerwujący zarezerwował Napoje alkoholowe dostępne w odmiennych Sklepach, wskazując jednocześnie jeden Sklep jako miejsce, w którym zamierza zawrzeć umowę sprzedaży, wszystkie Napoje alkoholowe objęte rezerwacją będą dostępne w wybranym przez Rezerwującego Sklepie w terminie wskazanym w ust. 14 lit. b).
 4. Rezerwacja zostaje anulowana z upływem:
  a) 3 dni roboczych od momentu, w którym zawarcie umowy sprzedaży zarezerwowanego Napoju alkoholowego w wybranym przez Rezerwującego Sklepie stało się możliwe - w przypadku, w którym Rezerwujący nie dokonał zaliczki na poczet przyszłej umowy sprzedaży Napoju alkoholowego;
  b) 14 dni od dokonania rezerwacji - w przypadku, w którym Rezerwujący wpłacił zaliczkę na poczet przyszłej umowy sprzedaży Napoju alkoholowego.
 5. Miejscem zawarcia i realizacji ewentualnej umowy sprzedaży Napoju alkoholowego jest Sklep wskazany przez Rezerwującego w formularzu rezerwacji.
 6. W przypadku wątpliwości co do ukończenia 18 roku życia przez Rezerwującego, przed zawarciem umowy sprzedaży Usługodawca może żądać okazania dokumentu stwierdzającego wiek Rezerwującego.
 7. Niemożliwe jest zawarcie umowy sprzedaży zarezerwowanego Napoju alkoholowego w przypadku, w którym zachowanie Rezerwującego wskazuje, że znajduje się on w stanie nietrzeźwości.

 

 • 6 REKLAMACJE
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Usługodawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Usługodawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Usługodawcy, na adres: Aleje Jerozolimskie 298, 05-816 Reguły.
 5. Kupujący niebędący Konsumentem może reklamować wadliwy towar jedynie w terminie 14 dni od dokonania zakupu. Usługodawca zaleca takim Kupującym sprawdzenie towaru w momencie jego odbioru albo dostawy (w obecności kuriera) w celu sporządzenia protokołu szkody. Usługodawca zastrzega sobie prawo nierozpatrzenia reklamacji złożonej po terminie określonym w niniejszym ustępie.
 6. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu na Stronach informacyjnych.
 7. W przypadku ewentualnych reklamacji dotyczących działania Stron informacyjnych lub usługi rezerwacji Napoju alkoholowego, Usługodawca prosi o ich kierowanie na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu. 
 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 
  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 9. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
 • 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą na odległość, z zastrzeżeniem ust. 15, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. W przypadku umów innych niż wskazane w ust. 2, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Usługodawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego w związku z tą umową płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Usługodawca prosi o zwracanie towaru na adres: Aleje Jerozolimskie 298, 05-816 Reguły, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 13. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Usługodawcę w opisie towaru na Stronach informacyjnych lub podczas składania zamówienia.
 14. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. o świadczenie usług przez Usługodawcę, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 • 8 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania ze Stron informacyjnych jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej na Stronach informacyjnych Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Usługodawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami poprzez Strony informacyjne, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Usługodawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Celem przetwarzania danych Rezerwującego przez Usługodawcę, podanych przez Rezerwującego poprzez Strony informacyjne, jest umożliwienie dokonania rezerwacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku są:
  • umowa o świadczenie usługi rezerwacji wybranego przez Rezerwującego Napoju alkoholowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Usługodawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością - w przypadku wpłaty zaliczki (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi rezerwacji Napoju alkoholowego. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi rezerwacji Napoju alkoholowego poprzez Strony informacyjne.
 5. Dane podane w związku z zakupami lub rezerwacją za pośrednictwem Stron informacyjnych będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. na Usługodawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Użytkownika;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub Usługodawcę, związanych z umową sprzedaży lub rezerwacją dokonaną poprzez Strony informacyjne;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 1. W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 2. W przypadku gdyby Użytkownik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 9 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. W przypadku, w którym za pośrednictwem Stron informacyjnych Użytkownik zawiera umowę z Usługodawcą, skutkującą obowiązkiem wystawienia faktury, Użytkownik akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Usługodawcę. Użytkownik ma prawo wycofać swoją akceptację.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Premium Alcohols Sp. z o.o
Aleje Jerozolimskie 298, 05-816 Reguły
adres e-mail: sklep@dobreflaszki.pl

- Ja/My niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Regulamin konta

Regulamin konta na Stronach informacyjnych Premium Alcohols Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Usługodawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

 • 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Stron informacyjnych (usługa), dzięki której Użytkownik może założyć w  swoje indywidualne Konto w ramach Stron informacyjnych.
Napoje alkoholowe – napoje alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Użytkownik – podmiot korzystający ze Stron informacyjnych.
Sklep – jeden ze wskazanych na Stronach informacyjnych punktów sprzedaży Usługodawcy, objętych zezwoleniem na sprzedaż Napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
Strony informacyjne – strona internetowa Sklepów (wraz z podstronami znajdującymi się w tej samej domenie), umożliwiająca składanie zamówień na towary będące i niebędące Napojami alkoholowymi oraz dokonywanie rezerwacji na Napoje alkoholowe, znajdująca się pod adresem https://dobreflaszki.pl, dostępna wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia.
Usługodawca - Premium Alcohols Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Aleje Jerozolimskie 298, 05-816 Reguły, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XIV Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000556096, NIP 5342504574, nr REGON 361511028, kapitał zakładowy 10000,00 zł.

 • 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 1. Adres pocztowy: Premium Alcohols Sp. z o.o, Aleje Jerozolimskie 298, 05-816 Reguły.
 2. Adres e-mail: sklep@dobreflaszki.pl.
 3. Telefon: +48606994946.
 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
 • 4 KONTO
 1. Konto może założyć jedynie Użytkownik, który ukończył 18 rok życia.
 2. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Użytkownika.
 3. Konto daje Użytkownikowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień i rezerwacji dokonanych przez Użytkownika w ramach Stron informacyjnych, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Użytkownika.
 4. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w ramach Stron informacyjnych.
 5. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 6. Użytkownik może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 7. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail: sklep@dobreflaszki.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 • 5 REKLAMACJE
 1. W przypadku reklamacji dotyczących funkcjonowania Konta, Usługodawca prosi o ich kierowanie na adres e-mail: sklep@dobreflaszki.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
  4. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 • 6 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Konta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej na Stronach informacyjnych Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Użytkownika jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Usługodawcę na żądanie Kupującego;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub Usługodawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 3. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 7 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Stron informacyjnych do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Usługodawcy,
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi,
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Użytkownik zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Użytkownik nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Usługodawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy: sklep@dobreflaszki.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Użytkownik zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
Regulamin newslettera

 • 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Napoje alkoholowe – napoje alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Stron informacyjnych, Sklepów lub działalności Usługodawcy.
Sklep – jeden ze wskazanych na Stronach informacyjnych punktów sprzedaży Usługodawcy, objętych zezwoleniem na sprzedaż Napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
Strony informacyjne – strona internetowa Sklepów (wraz z podstronami znajdującymi się w tej samej domenie), umożliwiająca składanie zamówień na towary niebędące i będące Napojami alkoholowymi oraz dokonywanie rezerwacji na Napoje alkoholowe, znajdująca się pod adresem https://dobreflaszki.pl, dostępna wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia.
Usługodawca – Premium Alcohols Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Aleje Jerozolimskie 298, 05-816 Reguły, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XIV Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000556096, NIP 5342504574, nr REGON 361511028, kapitał zakładowy 10000,00 zł.
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

 • 2 Newsletter
 1. Newsletter przeznaczony jest dla Usługobiorców, którzy ukończyli 18 rok życia. Osoby niespełniające tego wymogu nie powinny zapisywać się na Newsletter i przebywać na Stronach informacyjnych.
 2. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 3. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet, oraz aktywne konto e-mail.
 4. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 5. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu na Stronach informacyjnych swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 7. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 8. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 7 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: sklep@dobreflaszki.pl.
 9. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
 • 3 Reklamacje
 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@dobreflaszki.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
  4. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 • 4 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w ramach Stron informacyjnych Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
   - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora);
   - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 2. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: sklep@dobreflaszki.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
 7. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium